Artikel 1 – Algemeen
1.1
Deze Leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder “Leveringsvoorwaarden” op de site van Wijnkoperij Steinz.

1.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Wijnkoperij Steinz.

1.3 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de bestelling. Wijnkoperij Steinz levert geen wijnen aan personen van 18 jaar of jonger. De klant accepteert de Leveringsvoorwaarden door de betaling te accorderen.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die en behoeve van Wijnkoperij Steinz worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Wijnkoperij Steinz worden ingeschakeld.

1.5 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Wijnkoperij Steinz zijn overeengekomen.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Wijnkoperij Steinz en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.7 Wijnkoperij Steinz heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de Wijnkoperij Steinz-website te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen gedaan op de website van Wijnkoperij Steinz zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Wijnkoperij Steinz behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 Een overeenkomst tussen Wijnkoperij Steinz en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd door op de “Bevestig bestelling” button in het betaalscherm te klikken.

2.3 De administratie van Wijnkoperij Steinz geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Wijnkoperij Steinz verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Wijnkoperij Steinz verrichte leveringen. Wijnkoperij Steinz erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4 De ontvangstbevestiging van een bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door Wijnkoperij Steinz een exemplaar per post verstuurd.

2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
het aantal, de prijs en naam van het product dat door de klant gekocht is;
klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant);
het ordernummer van de overeenkomst;
een verwijzing naar waar de Leveringsvoorwaarden van Wijnkoperij Steinz zijn te vinden.

Artikel 3 – Prijzen, tarieven en betaling
3.1
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalingen vinden plaats door iDeal, contante betaling  bij aflevering aan de vervoerder of op factuur (betaling achteraf). Leveringen op factuur dienen vooraf te worden gefiatteerd door Wijnkoperij Steinz.

3.3 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Wijnkoperij Steinz. Het retourneren van de goederen door de klant aan Wijnkoperij Steinz is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Wijnkoperij Steinz het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Wijnkoperij Steinz gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Wijnkoperij Steinz , totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Wijnkoperij Steinz zijn voldaan.

Artikel 4 – Levering/leveringstermijnen
4.1 De minimale bestelhoeveelheid en levering is één product (wijn, accessoires, wijnkast, of elk ander product dat via de website wordt aangeboden), tenzij anders aangegeven. De levertijd bedraagt plusminus 4 werkdagen tenzij anders vermeld. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd. Voor wijnkoelkasten kunnen andere levertijden gelden die van te voren door Wijnkoperij Steinz aan de klant zullen worden doorgegeven. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van Wijnkoperij Steinz expliciet is aangegeven.

4.2 De door Wijnkoperij Steinz opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 Wijnkoperij Steinz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6 – Risico
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Wijnkoperij Steinz. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnkoperij Steinz kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7 – Bestellingen/communicatie
7.1
Wijnkoperij Steinz kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Wijnkoperij Steinz, dan wel tussen Wijnkoperij Steinz en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Wijnkoperij Steinz.

Artikel 8 – Afkoelingsperiode
8.1
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Wijnkoperij Steinz te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Wijnkoperij Steinz te melden. De klant dient het product – na overleg met Wijnkoperij Steinz – te sturen naar een door Wijnkoperij Steinz vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de klant ongeschonden aan Wijnkoperij Steinz worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Wijnkoperij Steinz ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal Wijnkoperij Steinz binnen 7 werkdagen nadat Wijnkoperij Steinz het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.

8.4 Wijnkoperij Steinz behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wijnkoperij Steinz schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Wijnkoperij Steinz de klant hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. Wijnkoperij Steinz heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 9: Retouren / annuleringen / mutaties
9.1 Muteren van orders dient op dezelfde dag als de dag van de bestelling bij Wijnkoperij Steinz plaats te vinden. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo dezelfde dag als de besteldag op de site in contact te stellen met Wijnkoperij Steinz via email of telefoon.

9.2 Wijnkoperij Steinz bepaalt hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order reeds onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag gerestitueerd, indien dit reeds was betaald door de Klant. Het retour zenden van de bestelling is voor risico en rekening van de klant.

Artikel 10 – Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Wijnkoperij Steinz serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de via info@wijnkoperij steinz.nl of via de op de site vermelde telefoonnummers onder vermelding van het ordernummer. Klachten kunnen op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur worden ingediend.

10.3 Wijnkoperij Steinz zal binnen 2 werkdagen de klacht in behandeling nemen. Wijnkoperij Steinz zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij Wijnkoperij Steinz.

10.5 Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de wijn, moet de klant zich binnen 3 maanden na de leveringsdatum in contact te stellen met Wijnkoperij Steinz.

10.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende fles(sen) gerestitueerd. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

10.8 De kelderrestanten zijn wijnen die bedoeld zijn om direct na aanschaf door de klant te worden geconsumeerd. Op deze wijnen geeft Wijnkoperij Steinz geen garantie. Wijnkoperij Steinz neemt deze wijnen niet retour, noch zal de aankoopprijs worden gerestitueerd en kan de klant de wijn niet omruilen voor een andere wijn, met dien verstande dat de wettelijk regels als gesteld bij “Afkoelingsperiode” van toepassing blijven.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en om de klant te informeren over interessante aanbiedingen van Wijnkoperij Steinz.

11.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Wijnkoperij Steinz. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 12 – De afdeling verkoop van Wijnkoperij Steinz
12.1 De afdeling verkoop van Wijnkoperij Steinz is op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur bereikbaar op:
Wijnkoperij Steinz, De Binderij 5, 1321 EE Almere, telefoon: 036-5396903, e-mail: info@wijnkoperijsteinz.nl

12.2 Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Wijnkoperij Steinz via e-mail: info@wijnkoperijsteinz.nl

Artikel 13 – Diversen
13.1 Wijnkoperij Steinz zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten worden ontleend.

13.2 www.wijnkoperijsteinz.nl, www.wijndistrict.nl en www.bewaarwijn.nl zijn URLs van Wijnkoperij Steinz en staat ingeschreven onder nummer 76422275 bij de Kamer van Koophandel te Flevoland.

Artikel 14 – Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnkoperij Steinz is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Wijnkoperij Steinz en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.

Garantie op wijnkoelkasten
Op alle wijnkasten van het merk LIEBHERR geldt:

  • 2 jaar volledige garantie (incl. voorrijdkosten, onderdelen en arbeidsloon)
  • 5 jaar garantie op de compressor (waarvan het 4e en 5e jaar alleen op onderdelen)

Deze wordt verleend door Buram Electro BV, de officiële Nederlandse importeur van LIEBHERR. Zij beschikken over een eigen servicedienst. Wijnkoperij Steinz verleent de garantie dus niet zelf.

Op alle wijnkasten van de merken Avintage en Climadiff geldt ook 2 jaar fabrieksgarantie. Deze wordt verleend door ViniCave.

Inbouw wijnkoelkasten
Voor alle inbouw wijnkoelkasten geldt dat u de kast na levering en voor installatie inspecteert op afwijkingen of beschadigingen. Nadat de kast is ingebouwd vervalt de mogelijkheid hierover te reclameren.